chopier
2024

Algemene
voorwaarden

1. Algemeen

Vóór de ondertekening is bijgevoegd voorstel geldig gedurende één maand te rekenen vanaf de vermelde offertedatum. De ondertekening door de klant geldt als definitieve aanvaarding van de Samenwerkingsovereenkomst, de bijzondere voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden van Chopier BV (“Chopier”).

2. Betalings- en factuurvoorwaarden

  1. Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief 21% BTW.
  2. De prijs dient te worden betaald als volgt en na ontvangst van de factuur, afhankelijk van het betalingsmodel waarvoor de klant in aanmerking komt:
  3. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op de vervaldag op de zetel van CHOPIER of op een door CHOPIER aangegeven bankrekeningnummer.
  4. CHOPIER is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang enige verschuldigde som niet is betaald, voortvloeiende uit gelijk welke overeenkomst gesloten tussen partijen. Bij niet-betaling of laattijdige betaling is, bovenop enig ander verhaalsrecht van CHOPIER, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 12 % per jaar en een forfaitaire vergoeding van 12 % op het factuurbedrag vanaf de vervaldatum van de factuur, met een minimum van vijfenzeventig EUR. Alle kosten voor het invorderen van de verschuldigde bedragen komen tevens ten laste van de klant.

3. Duur

Behoudens indien anders bepaald in de Samenwerkingsovereenkomst wordt deze overeenkomst afgesloten voor onbepaalde duur vanaf ondertekening door de klant op contractdatum, en kan, deze worden opgezegd via aangetekend schrijven. Indien de klant de overeenkomst opzegt vóór de oplevering van de aangekochte diensten, dient zij een forfaitaire schadevergoeding te betalen gelijk aan het totaal van de nog te vervallen forfaitaire bedragen tot het einde van de duur van de overeenkomst.

4. Leveringstermijnen

De leveringstermijnen zijn indicatief en binden CHOPIER niet. Een vertraging in de uitvoering van de overeenkomst kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding en geeft de klant evenmin het recht de overeenkomst te beëindigen of betaling op te schorten.

5. Medewerking en verantwoordelijkheid klant

De klant dient tijdig zijn noodzakelijke en nuttige medewerking aan CHOPIER te verlenen, hierin begrepen het tijdig aanleveren van het juiste en volledige bronmateriaal, teneinde CHOPIER toe te laten haar contractuele verplichtingen na te leven. Indien de klant in gebreke blijft, is CHOPIER gerechtigd om de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat de klant evenwel wordt ontslagen van diens verbintenissen in het kader van de overeenkomst. CHOPIER is niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die te wijten is aan een tekortkoming in hoofde van de klant. Bovendien erkent en aanvaardt de klant dat, indien deze in gebreke blijft in de uitvoering van zijn verplichtingen overeenkomstig deze overeenkomst en dit een impact heeft op de overeenkomst, CHOPIER gerechtigd zal zijn de in de Samenwerkingsovereenkomst vooropgestelde prijzen en tijdslijn aan te passen.

De klant waarborgt aan CHOPIER dat deze laatste gerechtigd is het door de klant aangeleverde bronmateriaal (bv. inhoud van websites, nieuwsbrieven, promotiebonnen of publiciteitsadvertenties, sleutelwoorden, door de klant gevraagde aanpassingen (updates), keuze van domeinnamen) te gebruiken en te verwerken voor de doeleinden van de overeenkomst en dat dergelijk gebruik en dergelijke verwerking geen inbreuk zal plegen op de rechten van derden. Er vindt echter in geen geval overdracht plaats van intellectuele eigendomsrechten, het logo of de merknaam die eigendom zijn van de klant.

CHOPIER zal de aangeleverde merken en logo’s enkel en alleen gebruiken in functie van de overeenkomst en deze nooit doorgeven aan derden. De klant waarborgt in het bijzonder de vereiste toestemming en machtiging te hebben bekomen teneinde gerechtigd te zijn het bronmateriaal aan CHOPIER over te maken in het kader van de overeenkomst en CHOPIER toe te laten het bronmateriaal te gebruiken en te verwerken in het kader van de overeenkomst. De klant waarborgt dat het verstrekte bronmateriaal correct en volledig is en erkent en aanvaardt dat CHOPIER geen enkele verplichting heeft ten aanzien van de klant om de juistheid en volledigheid van het door de klant verstrekte bronmateriaal te verifiëren. CHOPIER is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant in dit verband.

De klant is aansprakelijk voor, en verbindt er zich toe CHOPIER te vrijwaren voor, enige directe of indirecte schade (hierin begrepen verlies van contracten, cliënten, opbrengst, winst, goodwill, reputatieschade) en kosten, geleden door CHOPIER in het kader van het gebruik en de verwerking van door de klant aangeleverd bronmateriaal, met inbegrip van enige schade die door CHOPIER moet worden vergoed aan een derde en die een gevolg is van een aan de klant toewijsbare fout, niet naleving van haar verplichtingen in het kader van de overeenkomst of nog de onjuistheid van enige door de klant in deze overeenkomst verstrekte waarborg.

6. ONTBINDING

CHOPIER is gerechtigd, zonder enige beëindigingsvergoeding verschuldigd te zijn, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, mits schriftelijke kennisgeving (i) indien de klant in gebreke blijft enige in het kader van de overeenkomst verschuldigde som tijdig te betalen;
(ii) indien de klant een van zijn verplichtingen in het kader van deze Samenwerkingsovereenkomst niet nakomt en nalaat hieraan te verhelpen binnen een periode van 15 kalenderdagen vanaf ontvangst van een ingebrekestelling vanwege CHOPIER; (iii) indien uitdrukkelijk voorzien in deze overeenkomst (onder meer overeenkomstig artikels 5 en 14 van deze Algemene Voorwaarden); (iv) ingeval van een wijziging van controle van de klant, zoals bepaald in artikel 5 ev van het Wetboek van Vennootschappen; (v) indien de klant zijn schulden niet kan betalen wanneer deze verschuldigd zijn, een verzoek tot faillissement wordt ingediend, indien de klant failliet wordt verklaard, indien een voorlopig bewindvoerder of gelijkaardige functionaris wordt aangesteld voor het geheel of een deel van haar activa, indien de klant alle of een wezenlijk deel van haar activa verkoopt of indien uitvoerend beslag wordt gelegd op een deel van haar activa. In geval van ontbinding van de overeenkomst door CHOPIER op basis van een van de

voormelde gronden, zal de klant, bovenop de vergoeding voor de geleverde diensten, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de totale prijs, voor de (resterende) (i) periode dan wel (ii) lopende 1-jarige verlenging(en) van de overeenkomst, en minstens 70% van de totale factuurprijs indien er éénmalige diensten werden gepresteerd door CHOPIER zonder dat CHOPIER afstand doet van haar recht om meer schadevergoeding te eisen indien zij meer schade kan bewijzen. Onder totale prijs dient te worden begrepen: de prijs (incl. BTW) voor de diensten en adviezen die het voorwerp uitmaken van de Samenwerkingsovereenkomst. De ontbinding van de overeenkomst ontslaat CHOPIER van haar verplichting om nog verdere diensten te leveren in het kader van de overeenkomst. Enige aan de klant in het kader van deze overeenkomst toegekende gebruiksrechten worden automatisch beëindigd bij ontbinding van de overeenkomst. Alle nog verschuldigde bedragen worden onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar bij ontbinding van de overeenkomst. In alle gevallen van beëindiging van de onderhavige overeenkomst is de klant ook gehouden alle te zijner beschikking gesteld materieel, hierin begrepen ter beschikking gestelde apparatuur en software, onmiddellijk aan CHOPIER terug te geven.

7. KLACHTEN

Klachten met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst dienen uiterlijk binnen de acht dagen na levering van diensten of de installatie van software per aangetekend schrijven te gebeuren.

Na het verstrijken van deze termijn wordt verondersteld dat de klant de uitvoering integraal en zonder voorbehoud heeft aanvaard. Het indienen van klachten geeft de klant niet het recht om de betaling van de goederen uit te stellen.

8. EIGENDOMSRECHT

CHOPIER is eigenaar en behoudt alle eigendomsrechten, waaronder alle intellectuele en industriële eigendomsrechten (hierin begrepen (niet exhaustief) auteursrechten, sui generis databankrechten, octrooirechten, merkenrechten, rechten in tekeningen en modellen, rechten in knowhow, handelsgeheimen alsook het recht om enige van de voorgaande te laten registreren) in (i) alle voorafgaand aan de overeenkomst en onafhankelijk van deze overeenkomst door CHOPIER ontwikkelde materialen en producten, alsook (ii) in de door haar tijdens de uitvoering van de overeenkomst

aangeboden en ontwikkelde diensten en producten, hierin begrepen (niet exhaustieve lijst) informatie, documentatie, teksten, afbeeldingen, rapporten, ontwerpen, software, databanken, websites, nieuwsbrieven, promotiebonnen en knowhow behalve indien deze door de klant worden aangeleverd. De rechten van CHOPIER bevatten derhalve de uitgedrukte vormgeving van de website en de structuur van de in deze website geïntegreerde databank. CHOPIER kan deze rechten overdragen aan financieringsmaatschappijen.

9. WAARBORGEN EN AANSPRAKELIJKHEID

CHOPIER verbindt zich tot een inspanningsverbintenis in de uitvoering van deze overeenkomst zonder enig resultaat of enige prestatie te garanderen. CHOPIER zal in het kader van een inspanningsverbintenis redelijke maatregelen treffen doch kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het door de klant gewenste of vooropgestelde resultaat niet kan worden bereikt. Bereikte resultaten kunnen namelijk, onder meer door de evolutie van het internet, buiten de wil van CHOPIER om terug veranderen en bieden geen garantie op een blijvende positie. Zonder exhaustief te zijn volgende voorbeelden: de positie van websites in de zoekmachines; de lokalisatie, de publicatietermijnen, of het aantal “clicks” dat gegenereerd wordt door een advertentie; enz. CHOPIER waarborgt aan de klant dat de diensten in het kader van de overeenkomst zullen worden geleverd door medewerkers die over de nodige vakkennis beschikken.

In de mate toegelaten door het toepasselijke recht wordt de aansprakelijkheid van CHOPIER in het kader van deze overeenkomst uitgesloten. CHOPIER kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte of incidentele schade, economische schade of gevolgschade,

hierin begrepen verlies van inkomsten, gederfde winst, verlies van kansen of contracten, verlies van goodwill of gegevens, en verlies van programma’s en/of data.

CHOPIER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van overmacht. Onder overmacht dient ook te worden begrepen: disfunctioneren of onbeschikbaarheid van het internet, willekeur bij zoekmachines, technische storingen, de verstoring of verhindering van gegevens door een gebeurtenis buiten de wil om van CHOPIER, zoals een aantasting van het programma of van de gegevensopslagmedia van de klant wegens een schok, te hoge spanning, blikseminslag,… variaties of onderbreking van de elektriciteitstoevoer, storing of onderbreking van het telecommunicatienetwerk, ontregeling van de toegang tot het Internet, aanpassing van de informaticaconfiguratie door een derde partij, enz.

CHOPIER is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in de internet marketingcampagne of in de website indien deze wijzigingen door derden worden uitgevoerd.

10. Subsidie

Indien door de klant een subsidie, van welke aard ook, zou worden aangevraagd m.b.t. de financiering van deze overeenkomst, geldt dit niet als opschortende of ontbindende voorwaarde voor de inwerkingtreding en uitvoering van deze overeenkomst en biedt CHOPIER geen enkele garantie dat deze

subsidie zal worden toegekend. Het niet bekomen van dergelijke subsidie staat de rechtsgeldigheid en/of de uitvoering van deze overeenkomst niet in de weg en CHOPIER kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet toegekend worden van enige subsidie.

11. Verwerking Persoonsgegevens

Indien CHOPIER in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens van derden, ter beschikking gesteld door de klant, verwerkt in de zin van de wet van 25 Mei 2018 (“GDPR”), zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing.
De klant erkent en aanvaardt dat de verwerking van persoonsgegevens door CHOPIER in het kader van de overeenkomst gebeurt in opdracht van de klant en dat de klant de volle verantwoordelijkheid voor deze verwerking draagt.
De klant waarborgt aan CHOPIER dat deze laatste gerechtigd is de persoonsgegevens te verwerken in uitvoering van de overeenkomst. De klant waarborgt tevens alle verplichtingen die op de verantwoordelijke voor de verwerking rusten met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens, te hebben nageleefd, zowel in het kader van GDPR als enige andere toepasselijke wetgeving of regelgeving, en de klant waarborgt in het bijzonder de vereiste toestemming en machtiging te hebben bekomen teneinde gerechtigd te zijn de persoonsgegevens aan CHOPIER over te maken in het kader van de overeenkomst en CHOPIER toe te laten de persoonsgegevens te verwerken in het kader van de overeenkomst.

De klant waarborgt dat de verstrekte persoonsgegevens correct en volledig zijn en erkent en aanvaardt dat CHOPIER geen enkele verplichting heeft ten aanzien van de klant om de juistheid en volledigheid van de door de klant verstrekte persoonsgegevens te verifiëren. CHOPIER is niet aansprakelijk ten aanzien van de klant op welke grond dan ook, hierin
begrepen aansprakelijkheid voor schade geleden door de klant ingevolge vorderingen van derden, hierin begrepen de betrokken persoon zoals gedefinieerd in GDPR, op basis van de verwerking door CHOPIER van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens door de klant aan CHOPIER verstrekt. De klant is aansprakelijk voor, en verbindt er zich toe CHOPIER te vrijwaren voor, enige directe of indirecte schade en kosten, geleden door CHOPIER in het kader van de verwerking van de persoonsgegevens door CHOPIER in uitvoering van de overeenkomst, met inbegrip van enige schade die door CHOPIER moet worden vergoed aan een derde, hierin begrepen de betrokken persoon, en die een gevolg is van een aan de klant toewijsbare fout, niet naleving van haar verplichtingen in het kader van de overeenkomst of nog de onjuistheid van enige door de klant in deze overeenkomst verstrekte waarborg.

12. niet-afwervingsbeding

Tijdens de duur van deze overeenkomst en gedurende 12 maanden na de beëindiging van deze overeenkomst, verbindt de klant zich ertoe geen contracten aan te bieden, geen contracten te sluiten noch een handel op te starten met werknemers of personen in dienst bij CHOPIER voor de uitvoering van door CHOPIER aangeboden diensten. De klant verbindt zich ertoe om CHOPIER bij schending van dit artikel

een schadevergoeding te betalen gelijk aan het twaalfvoud van het bruto maandinkomen dat deze persoon bij CHOPIER verdiende gedurende de laatste volle maand dat deze bij CHOPIER in dienst was. De betaling van deze schadevergoeding doet geen afbreuk van het recht van CHOPIER om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

13. overdracht

De klant is niet gerechtigd haar rechten en verplichtingen in het kader van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CHOPIER. CHOPIER is gerechtigd deze

overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden e.g. aan financieringsmaatschappijen. CHOPIER kan de uitvoering van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk uitbesteden aan derden.

14. gebruikersreglement

CHOPIER zal steeds het recht hebben om, zonder dat daartoe enige motivering is vereist, haar referenties en alles wat naar haar verwijst van de website te verwijderen.
De klant verbindt er zich bovendien toe zich te onthouden van aanwending van de door CHOPIER geleverde producten of diensten voor doeleinden die strafrechtelijk beteugelbaar zijn en/of strijdig zijn met de wetten of reglementen, met de openbare orde en/of de goede zeden.

Bij inbreuk door de klant op het in vorig lid bepaalde, zal CHOPIER het recht hebben om de verwerking van bronmateriaal te weigeren, delen van of de gehele website offline te plaatsen en/of de overeenkomst met de klant te (laten) ontbinden.

15. opsplitsbaarheid

Indien enige bepaling of voorwaarde in deze overeenkomst op enige wijze ongeldig, onwettig of onafdwingbaar zou zijn, dan wordt de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de

overblijvende bepalingen op geen enkele wijze aangetast of verminderd.

16. volledige overeenkomst

Deze overeenkomst, bestaande uit de Samenwerkingsovereenkomst, de bijzondere en de Algemene Voorwaarden, vormt de volledige overeenkomst tussen CHOPIER en de klant aangaande het voorwerp ervan. De toepassing van enige contractuele voorwaarden van de klant
wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Wijzigingen aan de

overeenkomst zijn slechts bindend mits schriftelijk akkoord van CHOPIER en de klant. In geval van tegenstrijdigheid of discrepantie tussen de Samenwerkingsovereenkomst en haar bijlagen, de bijzondere en de Algemene Voorwaarden zullen de bijzondere voorwaarden voorrang hebben.

17. referentie

CHOPIER is gerechtigd de klant als referentie te vermelden voor marketing en commerciële doeleinden, zonder de klant om

bijkomende uitdrukkelijke toestemming te moeten verzoeken.

18. bevoegdheidsbeding

Het Belgische gerecht is van toepassing op deze overeenkomst. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent zijn territoriaal bevoegd, en in voorkomend geval het 1ste

kanton van het vredegerecht te Gent, om te oordelen over enig geschil met betrekking tot deze overeenkomst.

Niet gevonden wat je zocht of vragen?
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen of een mail te sturen naar
info@chopier.be
contacteer ons
Chopier logo
2024 CHOPIER ®
All rights reserved
arrow-right